Regelsættet

Læskedrikreklamenævnet har udarbejdet følgende regelsæt for god markedsføring af læskedrikke.

Formålsbestemmelse

§ 1. Retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke har til formål at udfylde den retlige standard for god markedsføringsskik og god erhvervsskik for læskedrikke, jf. markedsføringslovens § 3 og § 4.

Stk. 2. Retningslinjerne har særligt til formål at beskytte børn og unge. Derudover har retningslinjerne til formål at være alment beskyttende for forbrugerne og at hjælpe disse til at træffe oplyste valg.

Anvendelsesområde

§ 2. Retningslinjerne er en minimumsstandard.

Stk. 2. Retningslinjerne gælder for læskedrikudbydere, der markedsfører sig til det danske marked.

Stk. 3. Retningslinjerne finder anvendelse for enhver form for markedsføring af læskedrikke over for forbrugere i Danmark.

Kommentar: Læskedrikke er ikke defineret specifikt i fødevarelovgivningen. I dette regelsæt omfatter begrebet ”læskedrikke” drikke, der typisk består af vand tilsat frugtsaft eller ekstrakter samt evt. syrer, salte og/eller andre godkendte tilsætningsstoffer samt aromastoffer.

”Læskedrikke” kan være sødet med sukker og/eller sødestoffer og kan være med eller uden tilsat kulsyre. Berigede læskedrikke er også omfattet af disse principper. ”Læskedrikke” omfatter ikke produkter med varebetegnelsen ”juice”, ”frugtsaft”, ”koncentreret frugtsaft”, ”frugtnektar”, jf. definitionerne af disse produkter i frugtsaftbekendtgørelsen. Energidrikke og cider er også omfattet af regelsættet i det omfang, produkterne ikke er omfattet af retningslinjerne for markedsføring af alkohol.

Mærkning

 § 3. Alle læskedrikke mærkes med indhold af ingredienser og tilsætningsstoffer i henhold til fødevarelovgivningen.

Stk. 2. Læskedrikke, der indeholder mere end 150 mg/l koffein, skal mærkes med ”Højt koffeinindhold” og ”Bør ikke indtages af børn, gravide eller ammende kvinder” samt angive mængde af koffein i parentes, i samme synsfelt som varebetegnelsen.

Kommentar: Bryggeriforeningens medlemmer mærker alle læskedrikke på klar og tydelig vis, så mærkningen lever op til gældende fødevarelovgivning.

§ 4. Læskedrikke mærkes frivilligt med næringsdeklaration, hvor det ikke er obligatorisk.

Kommentar: For at øge forbrugeroplysningen mærker Bryggeriforeningens medlemmer frivilligt alle etiketter i henhold til gældende fødevarelovgivning. Informationerne skal være let tilgængelige og tydelige.

Markedsføringens udformning og indhold

§ 5. Reklamer for læskedrikke skal udformes på en måde, så de er forenelige med en sund og varieret kost eller en sund og aktiv livsstil.

Kommentar: Markedsføringstiltag må ikke fremstille læskedrikke i en sammenhæng, der ikke levner plads til andre fødevarer inden for det anbefalede daglige indtag. Læskedrikke må generelt ikke fremstilles som erstatninger for regulære måltider eller efterlade det indtryk, at læskedrikke kan sidestilles med vand.

Markedsføring af læskedrikke må ikke indeholde opfordringer, som er i modstrid med gældende råd og anbefalinger for sund og aktiv livsførelse eller fremstille en inaktiv livsførelse som mere attraktiv end fysisk aktivitet. Ved markedsføringen af energidrikke bør udvises særlig påpasselighed, således at de ikke forveksles med sportsdrikke. Sportsdrikke er særskilt defineret i fødevarelovgivningen.

Markedsføringstiltag må ikke afbilde eller opfordre til et forbrug eller vise portionsstørrelser, der er upassende for den viste situation.

Markedsføring af læskedrikke må ikke nedgøre andre fødevarer, der indgår i en varieret kost.

Ansvarlig markedsføring

§ 6. Reklamer for læskedrikke må ikke opfordre til et overdrevent forbrug.

Kommentar: Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng med den ovenstående. Ved markedsføring af læskedrikke samt gennemførelse af salgsfremmende foranstaltninger må der ikke opfordres til eller vises et forbrug, som vil være i modstrid med gældende råd og anbefalinger for sund livsstil.

For eksempel kan det være i strid med regelsættet at vise en person, som drikker direkte af en 2 liters sodavandsflaske. ”Drikkekonkurrencer” o.lign., hvori deltagerne skal drikke om kap eller konsumere mest muligt, er ikke tilladt.

Markedsføring på skoler

§ 7. Der må ikke udøves aktiv markedsføring af læskedrikke over for folke-, efter- og friskoler eller skolefritidsordninger, ligesom der ikke må opstilles læskedrikautomater på de pågældende lokaliteter.

Kommentar: Med ”aktiv markedsføring” menes, at erhvervsdrivende ikke selv må henvende sig til skoler, SFO´er og lignende med henblik på at markedsføre deres produkter. Ved levering af læskedrikke til arrangementer, som afholdes af skoler eller institutioner bør markedsføring af produkter begrænses til det praktisk nødvendige.

Børn og unge

§ 8. Der må ikke markedsføres direkte over for børn under teenagealderen. Reklamer for læskedrikke må eksempelvis ikke placeres i medier eller omkring TV-udsendelser, hvor målgruppen særligt er børn.

Kommentar: Der bør udvises særlig agtpågivenhed ved udformningen af emballager, således at de ikke appellerer til børn. Der skal udvises tilbageholdenhed i forhold til at vise børn i reklamer for læskedrikke, og der må ikke anvendes billeder af børn, der indtager læskedrikke. Børn kan dog optræde, såfremt de indgår som en naturlig del af det miljø, der vises i reklamen.

Markedsføring af læskedrikke må endvidere ikke:

  • Finde sted ved begivenheder, der særligt retter sig mod børn
  • Finde sted i skrevne eller elektroniske medier, herunder TV- kanaler, der særligt har børn som målgruppe
  • Finde sted i form af sponsorering af begivenheder, der særligt har børn som målgruppe
  • Finde sted i form af sampling af læskedrikke til børn, som ikke er ledsaget af den ansvarlige forælder eller anden voksen.
  • Bruge rollemodeller eller billeder af kendte personer/figurer, som primært appellerer til børn
  • Opfordre børn til at udøve købepres, herunder mod deres forældre
  • Antyde at børn kan opnå sociale fordele eller særlig status ved forbrug af læskedrikke

Modtagergruppen for et markedsføringstiltag kan i nogle situationer være en kombination af børn, unge og/eller voksne, f.eks. ”familien” eller ”sportsklubber”. Det gælder eksempelvis i biografen, omkring familieudsendelser i TV, visse idrætsbegivenheder, forlystelsesparker m.v. I sådanne situationer skal det tillægges vægt, om de tilstedeværende børn er ledsaget af forældre eller andre voksne med ansvar for barnets tarv og udvikling, samt om den primære modtagergruppe må forventes at være børn under teenagealderen.

Sammenkædning med alkohol

§ 9. Der må ikke i forbindelse med mærkning og anprisninger af læskedrikke, herunder særligt energidrikke, være en opfordring til indtagelse af alkohol.

Kommentar: Mærkningen på energidrikke må ikke opfordre til sammenblanding med alkoholholdige drikkevarer, eller anprise med, at indtag af energidrikke sammen med alkohol modvirker effekten af alkohol. Reklamer for energidrikkes egenskaber, herunder ingredienserne, må ikke indeholde anprisninger af alkohol sammen med energidrikke. Angår den pågældende markedsføring primært den eller de alkoholholdige drikkevarer, finder Alkoholreklamenævnets retningslinjer i stedet anvendelse.